Meldeformulare in türkischer Sprache

Ver­schie­de­ne For­mu­la­re fin­den Sie hier zwei­spra­chig:
Değişik form­ları bu­ra­da iki dilde bu­la­bilir­si­niz:
Ver­fah­rens­spra­che ist die deut­sche Spra­che. Die For­mu­la­re für Pri­vat­per­so­nen zur Ein­tra­gung in das Zen­tra­le Vor­sor­ge­re­gis­ter bei der Bun­des­no­tark­am­mer wer­den des­halb nur be­ar­bei­tet, wenn sie in deut­scher Spra­che aus­ge­füllt sind und auch keine fremd­spra­chi­gen Hin­wei­se oder Zu­sät­ze ent­hal­ten. Des­halb bit­ten wir Sie, alle For­mu­la­re nur in Deutsch aus­zu­fül­len.

İşlem dili Al­man­cadır.​Bu neden­le özel kişiler için olan form­ların Fe­deral No­ter­ler Odası Mer­ke­zi Ted­bir Kütüğüne kayıtları, bun­lar yalnızca Al­man­ca ola­rak dol­du­rulur­lar­sa ve başka ya­bancı bir dilde bil­gi­ler ve ekler ol­maz­sa yapılır. Bu neden­den ötürü bütün form­ları sa­de­ce Al­man­ca ola­rak dol­durmanız rica olunur.